Városháza - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Városháza

A Városházáról jelentjük:

 
Képviselő-testületi ülés 2017. augusztus 30. szerda

 
1. Beszámoló Kalocsa város bűnügyi-közbiztonsági helyzetének 2016. évi alakulásáról
 
           Előadó: Mayer József r. ezredes rendőrségi főtanácsos kapitányságvezető
 
 
A képviselő-testület gratulál Mayer József kapitányságvezetőnek eredményes munkájukhoz, és további jó együttműködést kíván. Mayer rendőrezredes úr beszámolóját a kalocsa.hu oldalon részletesen elolvashatják.
 
 
2. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének 2. számú módosítása
 
 
Városunk 2017. évi költségvetési rendeletét január 31-én fogadta el a képviselő-testület. Az időközben a testület által megszavazott határozatok és egyéb döntések, melyek a költségvetésre hatással vannak, átvezetésre kell, hogy kerüljenek, melyek miatt a költségvetést módosítani kell. Az első módosítás június 8-án került elfogadásra. Ezen előterjesztésben azokat az eseményeket sorolták fel, melyek a költségvetési előirányzatok változását eredményezik. A módosításban nem csak tényszámok szerepelnek, hanem testületi határozatok nélküli átvezetések is, amelyeket a képviselőknek jóvá kell hagyniuk.
 
 
Angeli Gabriella
 
Képviselő-testületünk a 149/2017. (VI.29) határozat alapján elállt az Elektromos töltőállomás kiépítésére vonatkozó nyertes pályázattól, melynek 1,5 milliós önrészét a korábbi döntés alapján a Városüzemeltetési és Fejlesztési osztály 2017. évi költségvetésben biztosított keretéből finanszíroztuk volna. A júniusi döntéssel azonban ez az összeg nem maradt meg a Városüzemeltetési osztály keretében. Úgy gondolom, ha már nem került felhasználásra az önrészre biztosítandó összeg, akkor a lakosság érdekében vissza kellene tenni a Városüzemeltetési osztály keretébe. El tudom fogadni a jelenlegi módosítást, de kérem, hogy a 3. számú költségvetési módosítás előtt térjünk vissza arra, hogy a Városüzemeltetési osztály visszakaphassa a keretösszeget.
 
 
Molnár Gábor Pénzügyi osztályvezető
 
A 2017. június 29-ei határozat nem rendelkezett arról, hogy a fel nem használt önrésszel mit kíván tenni a képviselő-testület, ezért az 1,5 millió forint kiadási előirányzat a megadott rovatbontásban törlődött, azaz 0 forintra csökkent.
 
 
3. 2017. évi költségvetés kitekintő határozat 2. számú módosítása
 
 
A képviselők többsége az előző napirendi pontban elfogadta a 2017. évi költségvetési rendelet 2. számú módosítását, így a testület tárgyalhatta a kitekintő határozat módosítását is. A képviselő-testületi ülésen e napirendi pontnál 8 képviselő szavazott igennel, ezzel a 2017. évi költségvetési kitekintő határozat 2. sz. módosítását a többség elfogadta.
 
 
4. Javaslat közterület elnevezés és házszámozás helyi szabályozásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására, és közterület új elnevezésére
 
           Előadó: Dr. Angeli Gabriella Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága
 
 
Angeli Gabriella
 
Kerekes Magda, aki több mint két évtizeden át a helyismerettel, helytörténettel foglalkozott, keresett meg azzal, hogy tisztelegve Márkus Ferenc munkássága előtt, városunkban közteret vagy utcát nevezzünk el róla. Márkus Ferenc a fűszerpaprika nemesítésének, új, korszerű fajták előállításának szentelte életét. Önkormányzatunk jelenleg hatályos rendelete (a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról) alapján az illetékes, ez esetben a Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága tehet javaslatot a képviselő-testületnek adott utca elnevezéséről. A Városüzemeltetési és Fejlesztési osztály osztályvezetőjével egyeztetve egy eddig névtelen utca elnevezése merült fel a Vajas part és a Margit malom között. Dr. Márkus Ferenc özvegyével, Marikával előzetesen egyeztettem, aki teljes mértékben egyetért ezen utca férjéről való elnevezésével. Rendeletünk szerint helyi muzeológus vagy helytörténész szakmai javaslatát is be kellett kérnünk, ezért felkértem Romsics Imrét, a Viski Károly Múzeum igazgatóját a szakmai javaslat elkészítésére. Az ő véleménye az, hogy Dr. Márkus Ferenc alkalmas arra, hogy Kalocsa városa utcaelnevezéssel tisztelegjen munkássága előtt. A költségeket illetően a hatósági engedélyek díjai, az utcanévtábla és az emléktábla elkészítése Kalocsa Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása keretéből kerülhet kifizetésre. A Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága a javaslatot megtárgyalta és egyhangúan elfogadásra javasolja.
 
 
A közterület új elnevezése kapcsán merült fel, hogy a közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint a házszámozásról szóló rendeletünk többszöri módosítást igényel. Dr. Kiss Csaba jegyző úr javaslatára a módosítás helyett célszerűbb új rendeletet alkotni. A jelenlegi rendelet 1995-ös, többször (pontosabban hatszor) módosított. Az új rendelet alkotása kapcsán köszönöm jegyző úr munkáját. A Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága előzőleg tárgyalta az új rendeletet és egyhangúan elfogadásra javasolja a testületnek.
 
 
A képviselő-testület egyhangúan támogatta, hogy a kalocsai 3205 hrsz alatt kivett közterület elnevezésű ingatlant Dr. Márkus Ferenc utcának nevezzük el. A költségekre a képviselők nettó 30 ezer forintot szavaztak meg. Az új rendeletünk pedig „A közterület elnevezés és a házszámozás helyi szabályozásáról” elnevezést kapta.
 
 
5. Törvényességi javaslat a vásárokról és piacokról szóló helyi rendelet felülvizsgálatára
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal hatósági ellenőrzést folytatott le a piac- és vásártartást szabályozó önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban. A jelenleg hatályos rendeletünkben olyan sok módosításra lenne szükség, hogy célszerűbb új önkormányzati rendeletet alkotni.
 
 
A képviselő-testület tudomásul vette a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ellenőrzésével kapcsolatosan megküldött törvényességi javaslatot, egyben felkérte a Jegyzői Osztályt az új önkormányzati rendelet kidolgozására, és a Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága elé terjesztésére.
 
 
Bolvári Ferdinánd képviselő kérte a testületet, hadd legyen jelen az új önkormányzati rendelet tárgyalásán, esetleges javaslatait beszéljék át a bizottsági ülésen. Minden bizottsági ülés időpontja ismertetésre kerül mind a képviselőknek, mind a külső bizottsági tagoknak, így tulajdonképpen bármely képviselő jelen lehet a számára fontosnak tartott téma tárgyalásán. Angeli Gabriella a Jogi bizottság elnöke egyben felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy egy önkormányzati rendelet kizárólag a jogszabályoknak megfelelést biztosítja, egyéni vagy közösségi kérelmek és javaslatok nem szerepelhetnek a rendeletekben.
 
 
6. A Polgármesteri Hivatal SZMSZ-ének módosítása
 
 
Az SZMSZ módosítására a Pénzügyi Osztály munkaszervezésének és feladat kiosztásának megváltoztatása miatt volt szükség. Az eddig a számviteli területen a csoportvezetést is ellátó hölgy nyugdíjba vonul, és helyére nem kívánnak új csoportvezetőt kinevezni. A számviteli területen dolgozók önállóan végzik majd munkájukat, a koordinálást pedig a Pénzügyi osztályvezető látja el. A vezetői státus helyett egy kifejezetten a vagyonnyilvántartással, leltározással foglalkozó munkakör kerül kialakításra. A jövőben a Pénzügyi Osztály az Önkormányzat gazdasági vezetőjének, egyben a Pénzügyi osztályvezetőnek közvetlen irányítása alatt áll, és két csoportot (Pénzügyi és Számviteli) működtet.
 
 
7. Kalocsa Város Önkormányzatának a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból származó 2017. évi támogatási igényének módosítása
 
 
A támogatásból az önkormányzat 39 millió forint működési és 10 millió forint felhalmozási célú támogatást kíván igénybe venni. A felhalmozási célként beruházásokat valósítottunk meg, úgymint
 
-       a Jókai utcai konyha közüzemi almérő hálózatának kialakítása
 
-       kamerarendszer kiépítése
 
-       kamerahálózat fejlesztése
 
-       utcabútorok beszerzése a Sétálóutcában
 
-       ablakrács, ajtórács a Kalocsai Képtárban
 
-       a Városháza informatikai fejlesztése
 
-       informatikai eszközök és egyéb irodai berendezések, bútorok beszerzése
 
 
8. Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről
 
 
Török Ferenc
 
A Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót minden érintett településnek el kell fogadni. Most is ugyanazt hangsúlyozza, amit már többször kifejtett, hogy nagyobb lobbi erő kellene. Kiskunhalas, Vaskút állami pénzekből fejleszt, és a hulladékkezelés területén még várhatók fejlesztések. Véleménye szerint lobbizzunk jobban, hogy nekünk is jusson a támogatásokból, hogy munkahelyeket teremthessünk.
 
 
A beszámoló teljes egészében a város honlapján olvasható. Több hozzászólás nem lévén, a képviselő-testület tudomásul vette a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi működéséről szóló beszámolót.
 
 
 
9. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság további működéséről döntés
 
 
A Menza Kft feltőkésítésére, tulajdonosi pótbefizetésére eddig 92 millió forintot fizetett ki a tulajdonos önkormányzat. Az előterjesztő (a polgármester) szerint semmiképpen nem javasolt, semmilyen formában sem, hogy az önkormányzat harmadszor is tőkerendezést hajtson végre. Ez az összeg a 2017-es évben közel 26,5 millió forint lenne. A Menza Kft ebben a formában, a feladatszerkezet újragondolása és a racionalizálások nélkül folyamatos veszteséget termel. A 2017. évi költségvetésben nincs fedezet a 26,5 millió forint tőkerendezésre. Amennyiben a testület nem gondoskodik a Menza Kft részére a pótbefizetésről, 60 nap áll rendelkezésre, hogy a tulajdonos önkormányzat, mármint a képviselő-testület döntsön arról, miként szünteti meg vagy alakítja át a gazdasági társaságot.
 
 
Filvig Géza
 
Mennyi a Menza Kft. tartozása?
 
 
Molnár Gábor osztályvezető
 
A közbenső mérleg alapján kb. 40 millió.
 
 
Angeli Gabriella
 
Sajnálattal veszem tudomásul, hogy jelen előterjesztés szerint a Menza Kft megszűnéséről tárgyalunk. Mielőtt azonban erre rátérnénk, szeretném képviselőtársaim figyelmét felhívni három fontos tényre. A Szociális Központban 250-260 fő számára biztosítja a Menza Kft az étkezést, többféle speciális diétát igénylő személy ellátását is vállalják. A kollégium 50 diákjának is a Menza Kft főz. Itt és most nem térnék ki arra, miért nem vette át a Közétkeztetési Intézmény a diákok étkeztetését, de erről a későbbiekben mindenképpen beszélnünk kell. Nem szabad elfelejtkeznünk a beszállítókról sem, főként a kalocsai beszállítókról, akiknek a Menza Kft tartozik. Az előttünk álló 60 napban – mielőtt a végleges döntést meghozzuk – nem hagyhatjuk magára sem a Szociális Központban étkezőket, sem a diákokat, sem a beszállítókat. A jelen helyzetben úgy látom, hogy egyetlen vállalkozó sem fogja elvállalni a speciális diétás étkeztetést és a mindig veszteséget termelő diákétkeztetést. Szóval marad a Közétkeztetési Intézmény, amelyhez hozzárendelhetjük az eleve veszteséget termelő tevékenységeket. Arról se feledkezzünk meg, hogy amikor a Közétkeztetési Intézményt a testület létrehozta, minden veszteséges tevékenységet a Menza Kft-nél hagyott!
 
 
Filvig Géza
 
Vizsgálja ki az önkormányzat a 92 millió forintos tartozást! Hiszen a Kft a normál önkormányzati támogatáson felül kapott 92 millió forintot. Hogy juthatott el a gazdasági társaság idáig? Vizsgáljuk meg, milyen áron szüntetjük meg a Menza Kft-ét? Az önkormányzatnak helyt kell állnia a tartozásokért! Kinek a hibás gazdálkodása, kinek a tévedései vezettek e helyzethez?
 
 
Bálint József
 
A Menza Kft-nek már az átvételkor borzalmas tartozásai voltak.
 
 
A képviselő-testület határozatban döntött arról, hogy a Menza Kft részére a társaság saját tőke állományának biztosítása, illetve helyreállítása érdekében nem teljesít pótbefizetést. Jogszabály szerint a polgármesternek kell majd 60 napon belül javaslatot tennie a gazdasági társaság megszüntetésének módjáról.
 
 
10. Önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok felügyelő bizottságainak működéséről tájékoztató
 
 
A Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Kft, a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft és némi késéssel a Kalocsa Menza Kft felügyelő bizottságainak elnökei leadták beszámolóikat a 2016-os év tevékenységeiről, melyben összefoglalták a tavalyi évben tartott felügyelő bizottsági ülések témáit, határozatait és a 2017-es év üzleti terveinek elfogadását.
 
 
Angeli Gabriella
 
A Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja mindhárom 100%-os tulajdonosi részesedéssel bíró Kft. Felügyelő Bizottságainak beszámolóit, egyben kéri a FEB elnökeit, hogy az SZMSZ-nek megfelelően a jövőben évente számoljanak be tevékenységükről.
 
 
Filvig Géza
 
Kati Lászlót, a Kalocsa Menza Kft FEB elnökét kérdezi, hogy hol volt mindeközben a felügyelő bizottság? Nem látták, illetve nem gondolta, hogy az önkormányzat felé jelezni kellene, hogy a Menza Kft. milyen úton halad? Hogy ezek a több tízmilliós tartozások ne mélyedjenek, ne nőjön az összeg, és a tartozását ne halmozza tovább?
 
 
Kati László FEB elnök
 
Folyamatos tájékoztatást kért az ügyvezető igazgatótól. Minden egyes felügyelőbizottsági ülésen megkérdezte, hogy áll a cég, hogy állnak a beszállítói tartozások. Folyamatosan látta, úgy vette észre, hogy stagnál. Tehát nem növekszik, hanem marad mindig ugyanaz a beszállítói tartozás. Nem csökken, nem nő, hanem így stagnál ezen a millió forinton. Most nem tudja a számokat most így, hirtelen fejből... 82 millió. Vizsgálták, hogy mik a lehetőségek, és arra az elhatározásra jutottak, ahogy most alakulnak a dolgok.
 
 
Angeli Gabriella
 
Annyi kiegészítést tennék a FEB elnök hozzászólásához, hogy a Kalocsa Menza Felügyelő Bizottsági üléseinek többségén alpolgármester asszony is részt vett, és a pénzügyi osztályvezető is azon az ülésen, amikor a Menza Kft. veszteséges gazdálkodása miatt a Közétkeztetési Intézmény létrehozásáról döntöttek. Szóval a városvezetés tudott a Menza Kft. veszteséges működéséről, pontos ismeretekkel rendelkezett a hiányokról.
 
 
 
11. Kalocsa Város Önkormányzata 87/2016. sz. határozatának módosítása
 
 
A 2016. április 21-ei testületi ülésen elfogadott határozat alapján önkormányzatunk hozzájárult ahhoz, hogy két gépjármű értékesítéséből befolyó összeg átadásra kerüljön a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére azzal, hogy azt a 2016. évi közmunkaprogram keretében beszerzésre kerülő gépek saját önerejének felhasználására fordítsa. A gazdasági társaság ügyvezetője kérelmet nyújtott be, hogy a gépjárművek értékesítéséből befolyó összeg a fent nevezett önerő mellett, a 2016. évi közfeladat ellátási szerződés szerinti feladatok ellátásához szükséges gépek, berendezések beszerzésének önerejére is elszámolható legyen. A képviselők egyhangúan támogatták a kérelem elfogadását.
 
 
12. Testvér települési kapcsolat
 
 
Kalocsa testvér települési együttműködési megállapodást köt Altino (Olaszország) községgel. Az megállapodás ünnepélyes aláírására a Paprikafesztivál keretében kerül sor. Cél, hogy a két település között a paprika termesztés hagyományait kölcsönösen megismerjék és fenntartsák, a kulturális és népművészeti értékek megismerése mellett vállalkozásokat fejlesszenek, lakossági kapcsolatokat építsenek ki, valamint az európai értékeket hangsúlyozzák.
 
 
13. A Kalocsai Kézilabda Club TAO támogatásából megvalósítandó sportfejlesztési beruházás támogatása
 
 
Önkormányzatunk képviselő-testülete 2017. április végén elvi hozzájárulását adta ahhoz, hogy a Kalocsai Kézilabda Club látvány-csapatsport támogatásból (Tao) megvalósuló sportfejlesztési programot készítsen elő a Városi Sportcsarnok fűtési és villamos rendszerének korszerűsítése céljából, melyhez önkormányzatunk 5 millió 130 ezer forint önerőt biztosít. A KKC augusztusi kérelmében, melyet a Magyar Kézilabda Szövetség hiánypótlásra felszólítása után nyújtott be, az önkormányzati önerő 6 millió 658 ezer forintra emelését kérte.
 
 
Szabó Balázs
 
Azt tudakolta, mi indokolja az önerő másfél millió forintos emelkedését? A KKC a pályázatot április 30-ai határidőre adta be, az önkormányzati elvi döntés április 27-én született meg, hogyan emelkedhetett 3 nap alatt az 5,1 milliós önerőkérelem 6,6 millióra?
 
 
Boromisza Viktor osztályvezető és Bálint József polgármester válaszaikban a hiánypótlásra és a beruházás során felmerülő költségekre hivatkoztak, melyek Szabó Balázs képviselőt láthatóan nem győzték meg. A képviselők végül megszavazták a megemelkedett önerő biztosítását.
 
 
14. Pályázat benyújtása testvérvárosi találkozóra
 
 
A KKKK pályázatot kíván benyújtani az Európa a polgárokért program felhívására. A projektben legalább 2 támogató ország települései szerepelnek, minimum 25 résztvevővel. A megvalósítási időszak a 2018. évi majális idejére esik. A Kulturális Központ a majális költségeinek egy részét kívánja pályázati pénzzel pótolni. A képviselők támogatták a pályázat benyújtását.
 
 
15. A Kalocsa, Kossuth Lajos u. 22. szám alatti ingatlan értékesítéséről nyilvános pályázat kiírása
 
 
Önkormányzatunk pályázatokat nyújtott be „Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére” 800 millió és „Inkubátorházak fejlesztése” 220 millió forint támogatási összegek felhasználásával. A projektek megvalósításához kértük a magyar állam tulajdonában lévő „Foktői úti laktanya” 4588 m²-es területének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az ingatlan ingyenes átadását nem támogatta, inkább az adásvétel útján való tulajdonba adást szorgalmazta. A „laktanya” ingatlan értéke 103.700.000.- Ft + Áfa. Önkormányzatunk a csere lehetőségét is felajánlotta, a Szent István király úti földhivatali épületet és a Kossuth utcai volt könyvtár épületét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal folytatott egyeztetések alapján jelenleg az ingatlancserét sem támogatják.
 
 
Önkormányzatunk nem rendelkezik elegendő forrással a „laktanya” ingatlan megvételéhez, ezért a volt könyvtár épületének eladása került szóba, melynek értéke az ingatlan forgalmi értékbecslése alapján 72 millió forint. Rendeletünk alapján nyilvános pályázati felhívást teszünk közzé. Eredményes pályáztatás esetén az adásvételből befolyó összeg a „laktanya” vételárának fedezeteként szolgál.
 
 
Angeli Gabriella
 
A híradásokban halottuk, hogy megnyertük a 800 millió forintos ipari park fejlesztésre benyújtott pályázatot. Kérdésem, hogy mikor kapjuk meg a hivatalos értesítést arról, hogy valóban nyertünk? Bizottsági ülésen 2-3 hetes választ kaptunk. Kérdésem azért fontos, mert ha megkaptuk a hivatalos értesítést, és a laktanya ingatlan még nem került önkormányzati tulajdonba, akkor van lehetőségünk helyszínmódosítást beadni pl. az ipari parkunkra. Tudom, hogy a módosítással nem lehet olyan volumenű beruházást megvalósítani, mint a laktanya területén, de nem hagyhatjuk elveszni a 800 milliós támogatást. Szóval, van „B” variációnk a megvalósításra, de mennyi időnk van eldönteni, hol lesz a beruházás?
 
 
Bálint József polgármester
 
Van még időnk és van „B” variációnk is, egészen a támogatási szerződés aláírásáig módosíthatjuk a helyszínt.
 
 
Filvig Géza
 
Több mint 2 éve tudjuk, hogy van pályázati lehetőség a 800 millióra, melyből a Parkgondozó Kft-ét akarják átköltöztetni. A pályázat zsákutca, fal!! Nem a Parkgondozó átköltöztetésére írták ki, hanem ipari park fejlesztésre.
 
 
Boromisza Viktor osztályvezető
 
A pályázat célja iparterület kialakítása. Bérleti konstrukció keretében a telephelyek értékesíthetők. A Parkgondozó ugyanúgy pályázhat, mint bárki más. Cél, hogy más vállalkozások is odaköltözzenek.
 
 
Angeli Gabriella
 
Egyes nyilatkozatok azt sugallják, hogy ugyan megnyertük a 800 milliós támogatást, de nem jól adtuk be a pályázatot, mert nem saját területre kértük az ipari park fejlesztését.
 
 
Bálint József polgármester
 
A pályázatban arról van szó, hogy a megvalósításra szánt területnek 1 éven belül kell önkormányzati tulajdonban lennie.
 
 
Filvig Géza
 
Polgármester úr munkareggeli keretében kérdezte a vállalkozókat, miben tudna nekik segíteni. Akkor az hangzott el, hogy gyorsítja az ügyintézést számukra. Hát nem erre kellene a hangsúlyt fektetni.
 
 
Török Ferenc
 
A 800 milliót meg kell menteni. Az állam pénzt kér azért, hogy adjon 800 milliót. Ha az Ipari parkban történne meg a beruházás, nem kellene fizetnünk, és a Parkgondozó is odaköltözhetne. Az inkubátorház is megvalósulhatna az Ipari parkban. Egyébként megkérdezte valaki a Paksi közben lakókat, hogy mit szólnak majd a megnövekedett forgalomhoz, a munkagépek zajához?
 
 
A képviselő-testület elfogadta az előterjesztéshez csatolt nyilvános pályázati felhívást, melyben a volt könyvtár épületét meghirdetik az önkormányzati hirdetőtáblán, a kalocsa.hu honlapon és egy helyi sajtókiadványban.
 
 
16. Egyebek
 
 
Kérdés a napirendek után:
 
Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet
 
 
Kinyóné alpolgármester a Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet (varroda) kapcsán kérdést intéz a polgármesterhez. Hogyan lehetséges,
 
 
-          hogy a Vagyonhasznosítási Kft bruttó 2.626.729.- Ft-ot fizetett ki 2014. augusztus. 14 és október 25. között a Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezet varrodájának felújítására?
 
-          A varroda és az ingatlan nem volt önkormányzati tulajdon. A 2014. május 29-én kelt 122/2014. számú képviselő-testületi határozat az ingatlant átadta a Magyar Államnak. Az Átadás-átvételi és birtokbaadási jegyzőkönyv (2014. június 6.) óta a „varroda” felújítása nem önkormányzati ingatlanon valósult meg.
 
-          hogy a Vagyonhasznosítási Kft 2014. október 1-én bérleti szerződést kötött a Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezettel, hogy varroda céljából bérbe adja az ingatlant.
 
 
Bálint József polgármester válasza:
 
 
Az ingatlan nem volt önkormányzati tulajdon, 2013-ban át kellett adni. Két darab szerződés volt, az egyik a Vagyonhasznosítási Kft-vel 2014. október 1-től, a másik a kórházzal. Tudomásom van egy jognyilatkozatról is, mely szerint a szerződő felek saját költségen varrodának alkalmasnak alakították ki az épületet. Igen, a Kft pénzéből fizették. A Kalocsai Kézműipari Szociális Szövetkezetnek 7 fő a tulajdonosa. (Itt nyilvánosan elhangzott mind a 7 személy neve.) A Vagyonhasznosítási Kft 2013. és 2014. éveit ki fogja vizsgálni az ÁSZ. Valóban az önkormányzat pénzén került felújításra a varroda. Remélem, nem volt szabálytalanság, de várom a vizsgálat eredményét.
 
 
Ezek után kisebb szóváltás zajlott Bálint József polgármester - Filvig Géza és Bolvári Ferdinánd képviselők között, melyben szóba került a Person Kft, a KalocsaKOM feljelentés és az SZMSZ betartása is.
 
 
Tájékoztató
 
A polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 3 településsel szemben ismét elveszítettünk egy pert. (Önkormányzatunk számára hátrányos eredménnyel zárult az a jogvita, amelyben Kalocsa 44 millió 450 ezer forintot kért Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak önkormányzataitól a szennyvíztisztítóval kapcsolatban. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon, a Szegedi Törvényszék másodfokon utasította el a város követelését. Kalocsát 2 millió 286 ezer forint perköltség és 635 ezer forint ügyvédi költség megfizetésére kötelezték.) A polgármester azt kérte a testület jogász tagjaitól, mondjanak véleményt arra vonatkozóan, hogy folytassuk-e az ügyet, forduljunk-e a Legfelsőbb Bírósághoz.
 
 
Angeli Gabriella
 
A jelenleg birtokunkban lévő információk alapján nem lehet e kérdésben dönteni, bővebb tájékoztatás után esetleg véleményt mondhatunk arról, nyújtsunk-e be felülvizsgálati kérelmet.
 
 
Török Ferenc
 
Hívjuk meg az érintett települések polgármestereit egy beszélgetésre, mondják el ők is álláspontjukat.
 
 
Bálint József
 
Nem kívánok a többi polgármesterrel egyeztetni. Zárt ülés keretében tájékoztatom a képviselőket, és most döntsék el, fellebbezzünk-e.
 
 
A zárt ülés keretében elhangzott információk alapján a képviselők egyhangúan azt az álláspontot képviselték, hogy önkormányzatunk nyújtsa be felülvizsgálati kérelmét.
 
 
Kirchheim unter Teck városának meghívó levele
 
 
Polgármester úr felolvassa Kirchheim unter Teck főpolgármesterének meghívó levelét a 2018. május 10-13. között rendezendő partnerkapcsolati találkozóra:
 
 
Szeretném meghívni 2018. május 10-13. között városának delegációját Ünnepi Hétvégénkre, Kirchheim unter Teck meglátogatására, hogy a közös európai gondolatok jegyében ünnepeljünk. Testvérvárosi hétvégét szervezünk Kirchheim összes partnervárosa részvételével, így Rambouillet (Franciaország) und Bački Petrovac (Szerbia) képviselőivel.
 
 
A delegáció érkezését 2018. május 10-én, csütörtökön várjuk. Szombaton egy nagy koncertet tervezünk a Martinskirche-ben, a Kalocsa Kamarakórus fellépésével. Vasárnap Ökumenikus istentiszteletre várjuk Önöket, majd a hazautazásukat is erre a napra terveztük.
 
 
A további szervezés megkönnyítése érdekében szeretnénk tudni, hány főre számíthatunk Kalocsáról. Kérem, írják meg nekünk, a hivatalos delegáció tagjain kívül, mely csoportok vennének részt az Ünnepi Hétvégén.
 
 
A viszontlátás reményében baráti üdvözlettel:
Angelika Matt-Heidecker
 
Oberbürgermeisterin”
 
Kalocsa Város hivatalos delegációja 18 fő, a képviselők szeptember 20-ig jelezhetik, hogy részt kívánnak-e venni a testvérvárosi találkozón.
 
                                                                                                                                 AG  
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz