Képviselő-testületi ülés 2017. május 30. kedd - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képviselő-testületi ülés 2017. május 30. kedd

A Városházáról jelentjük:

Képviselő-testületi ülés 2017. május 30. kedd


 
Napirend előtt Simon Zoltán képviselő szólalt fel, és azt nehezményezte, hogy a város vezetése emailben tájékoztatta az iskolákat, hogy Pedagógus Napot szerveznek. Az ünnepségre azonban csak 8 intézményvezető kap meghívást, illetve azok a kiváló tanulók, akiknek neveit az intézményvezetők laudációval együtt elküldenek a szervezőnek. A hozzászólás lényegében azt kifogásolta, hogy a Kiváló Tanuló díjakat - az eddigi hagyományoknak megfelelően - az iskolákban az évzáró ünnepélyeken kellene átadni, ahol a hozzátartozók, a tanárok és az intézmények tanulói is láthatják, kik a díjra a legérdemesebbek. Véleménye szerint nem lehet kiemelni és csak az intézményvezetőket Pedagógus Napra meghívni, a többi kollégát meg egyszerűen elfelejteni.
 
 
Polgármester úr szavai után, mely szerint a KLIK tankerületének vezetőjével megbeszélték, hogy Kalocsa Város Önkormányzata ebben az évben nem tart Pedagógus Napot, felháborodva tájékoztatta Simon képviselő a testületet, hogy semmiféle egyeztetésről nem tud, ő is beszélt a tankerület vezetőjével, aki nem említette, hogy a polgármesterrel egyeztettek volna. Kisebb szóváltás után kezdte meg a képviselő-testület a napirendek tárgyalását.

 
 
Napirendek:
 
1. Kalocsa Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetési rendeletének 1. számú módosítása
 
 
Városunk 2017. évi költségvetési rendeletét január 31-én fogadta el a képviselő-testület. Az időközben a testület által megszavazott határozatok és egyéb döntések, melyek a költségvetésre hatással vannak, átvezetésre kell, hogy kerüljenek, melyek miatt a költségvetést módosítani kell. Az előterjesztésben azokat az eseményeket sorolták fel, melyek a költségvetési előirányzatok változását eredményezik.
 
 
Egy példát említenék a módosítások közül: az április 11-ei ülésen a képviselők többsége úgy határozott, hogy az önkormányzat vásárolja meg az Erkel Ferenc utca 1. szám alatti ingatlan ½ tulajdoni hányadát. Az ingatlan vételárát a „Beruházások előirányzatból” fogja a város finanszírozni. A költségvetés kiadási és bevételi oldalának mindig egyezni kell, így az anyagi forrás fedezete úgy biztosítható, hogy a testület egy módosítással megemeli az „Ingatlanok értékesítése” soron lévő előirányzatot.
 
 
A költségvetés módosításához minősített többség kell, ez Kalocsa esetében 7 képviselő igen szavazatát jelenti. A képviselő-testületi ülésen 5 képviselő szavazott igennel, így a módosítás nem nyert támogatást. Az elutasítás különösebb gondot nem okoz a város működésében. Az eddig elfogadott határozatot érvényesek, esetlegesen az intézmények képviselő-testületi döntést igénylő kívánságai nem teljesíthetőek. A 2017. évi költségvetés módosítása a következő testületi ülésen ismét napirendre kerül.
 
 

2. Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló helyi rendelet megalkotása
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal felülvizsgálta a megye településeinek az anyakönyvi eseményekről szóló helyi rendeleteit. A vizsgálatot követően a kormányhivatal törvényességi felhívással élt a kalocsai rendelettel kapcsolatban. A javasolt módosítások a helyi rendelet jelentős részét érintették, így a módosítás helyett inkább új rendeletet alkotása volt a célra vezetőbb megoldás. A Jogi bizottság a Jegyzői osztály által készített rendelet tervezetét elfogadhatónak találta, és javaslata alapján a testület egyhangúan megszavazta az új helyi rendeletet.
 
 

3. Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok éves beszámolójának elfogadása
 
 
A gazdasági társaságok (a Kalocsai Parkgondozó és Közszolgáltató Nonprofit Kft, a Kalocsa Menza Kft és a Kalocsai Vagyonhasznosító és Könyvvezető Kft) elkészítették a 2016. évre vonatkozó pénzügyi beszámolójukat, melyeket a képviselők többségi szavazattal elfogadtak.
 
 

4. Kalocsa Város Esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata
 
 
Minden települési önkormányzat ötévente, 5 évre szóló, helyi esélyegyenlőségi programot készít, melyet 2 évente felül kell vizsgálni. Kalocsa Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programját 2013-ban készítették el, a 2015-ös felülvizsgálat során átdolgozásra került, most 2017-ben a képviselők elfogadták, így majd a 2018-as évben kell új, 5 évre szóló programot készíteni. A teljes helyi esélyegyenlőségi program Kalocsa város honlapján elolvasható.
 
 

5. A Szociális Központ és az ORIGÓ Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolója
 
 
A testület egyhangú szavazással jóváhagyta a Szociális Központ, a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és az ORIGÓ Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolóit.
 
 

6. A Kalocsai Közétkeztetési Intézmény telephelyének fejlesztése
 
 
A Jókai utcai konyha 2 nemrég vásárolt főzőüstjei gázengedély kötelesek, így gépészeti feladatokat szükséges elvégezni, valamint élelmiszer-biztonsági előírások miatt elengedhetetlen a padozat felújítása. Május 9-én pályázatot nyújtott be önkormányzatunk a fejlesztésekre, de ennek eredménye csak augusztus közepén várható. A tervezett fejlesztések nem várhatnak, mert a főzőüstöket már február végére üzembe kellett volna helyezni, a padozat felújítását pedig szeptemberig el kell végezni. Legalábbis ez áll az élelmiszer-biztonsági felügyelő által készített jegyzőkönyvben. Így önerőből kell megvalósítani a fejlesztéseket, közel 15 millió forint értékben. A költségvetésünkben van pénzügyi fedezet a munkálatok elvégzésére. Ha nyer a májusban beadott pályázat, akkor a fejlesztés gépészeti és építőmesteri költségei teljes összegben elszámolhatóak, önerőként a műszaki ellenőrzés díja marad.
 
 

7. A Hunyadi utca 32. szám alatti épület nyílászáróinak vagyonvédelmi célzattal történő rácsozása
 
 
A volt Zsinagóga épületében nyílik Vinczellér Imre festőművész műveit bemutató állandó kiállítás. A kiállítás megnyitásának és üzemeltetésének feltétele, hogy a földszinti ablakokat fixen rögzített rácsozattal lássák el, valamint a beltéri ajtó és az emeletre vezető lépcsőforduló elé rácsos szerkezetű ajtókat építsenek be. A rácsozatok gyártása, beépítése és a helyreállítás munkái – a Kalocsai Parkgondozó és Nonprofit Kft általi árajánlat alapján - bruttó 2 millió forintba kerülnek.
 
 

8. Társadalmi Ellenőrző, Információs és Településfejlesztési Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
 
 
A TEIT megállapodás alapjaiban változatlan maradt. A módosítás oka 2 kormányzati funkciók felvétele, melyeket a testület egyhangúan támogatott.
 
 

9. A polgármester 2017. évi szabadságterve
 
 
Polgármesterünket a 2017. évben 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg, melynek ütemezését a testület elfogadta.
 
 

10. – 11. Pályázatok a Járásszékhely múzeumok, illetve a Muzeális intézmények szakmai támogatására
 
 
Mindkét pályázatot a Viski Károly Múzeum nyújtotta be. A Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pályázaton számítástechnikai eszközöket szeretnének közel 2 millió forintért beszerezni, hogy a múzeumi tárgyállomány egészét digitalizálhassák. A Muzeális intézmények szakmai pályázata több mint 2 millió forint értékben a kiállításokhoz szükséges infrastruktúra fejlesztését támogathatja. A képviselők mindkét pályázat beadását tudomásul vették.
 
 

12. A Veres Péter utca 60. szám alatti lakóház értékesítési pályázata
 
 
Több alkalommal kívánta már a Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési bizottság a Veres Péter utcai ingatlant bérbe adatni, de a nyilvánosan meghirdetett pályázatokra eddig nem volt jelentkező. Az előterjesztés szerint értékesítés is szóba kerülhetett volna, de a testület – az egybehangzó bizottsági vélemények meghallgatása után – az újbóli bérbeadási pályázat kiírását támogatta. Remélhetőleg most lesz jelentkező az ingatlan bérbe vételére.
 
 

Zárt ülés:
 
A Kalocsai Nebuló EGYMI fejlesztő nevelés-oktatás intézményegység vezetői megbízásának véleményezése
 
 
A Bajai Tankerületi Központ fenntartásában működő Nebuló EGYMI vezetője az új intézményegység vezetői álláshelyére érkezett pályázat véleményezését kérte a képviselő-testülettől. A pályázó Mácsai Istvánné intézményegység-vezetővé kinevezését a képviselők egyhangúan támogatták.
 
 

Polgármesteri tájékoztató:
 
A tájékoztatóban röviden vázolta Kalocsa polgármestere, hogy önkormányzatunk számára hátrányos eredménnyel zárult az a jogvita, amelyben Kalocsa 44 millió 450 ezer forintot kért Uszód, Dunaszentbenedek, Géderlak önkormányzataitól a szennyvíztisztítóval kapcsolatban. A Kecskeméti Törvényszék elsőfokon, a Szegedi Törvényszék másodfokon utasította el a város követelését. Kalocsát 2 millió 286 ezer forint perköltség és 635 ezer forint ügyvédi költség megfizetésére kötelezték.
 
                                                                                                                                 AG     

__________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz