Képviselő-testületi ülés 2017. május 11. csütörtök - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képviselő-testületi ülés 2017. május 11. csütörtök

A Városházáról jelentjük:

Képviselő-testületi ülés 2017. május 11. csütörtök


Napirend előtt két képviselő kért szót:
Angeli Gabriella képviselő az intézmények által benyújtott pályázatoknál felvetette azt az igényt, hogy az intézményvezetők hozzák a testület elé azokat a pályázatokat, amelyek megvalósítási ideje több mint egy év és költségvetési tételeket érintenek. Az előző ciklusok gyakorlata szerint megszokott folyamat volt, hogy az intézményvezetők pályázataikhoz testületi jóváhagyást kértek, de ez az utóbbi időben elmarad. Az intézményi költségvetésről a képviselő-testület határoz, tehát a képviselőknek ahhoz, hogy döntést hozzanak akár a költségvetés, akár az intézményi finanszírozás tekintetében, tudniuk kellene, milyen pályázatokat adnak be intézményeink, milyen pénzügyi forrásokra van szükségük a beadott és megnyert pályázatoknál, hogy a jövőben felelősséggel dönthessenek a következő év / évek intézményi költségvetéseiről. Dr. Bálint József polgármester egyetértett a felvetéssel, és arra kérte a Közgazdasági osztály vezetőjét, hogy küldjön ki egy körlevelet az intézményvezetőknek, melyben azt kéri Kalocsa Város Önkormányzata, hogy minden olyan pályázatot, amely megvalósítási ideje meghaladja az egy évet, hozzanak a képviselő-testület elé.
_________________________________________________________________________________


_________________________________________________________________________________________
Simon Zoltán képviselő lakossági bejelentés kapcsán arra kérte a polgármestert és a Városüzemeltetési osztályt, hogy vizsgálják ki, mely cég és milyen vegyszerekkel végzi városunkban a kártevőirtási munkálatokat. A felvetés szerint a Kubikus parknál a játszótér közelében, a Vajastól két méterre olyan vegyszereket használhattak, amely emberre ártalmas lehet. A bejelentés vegyvédelmi ruhába öltözött szakembereket említ, akik a permetezést végezték, miközben a parkban lévőket semmilyen tábla nem figyelmeztette a veszélyes munkálatokra. Boromisza Viktor osztályvezető a felvetésre azt válaszolta, hogy a Városüzemeltetési osztály csak emberre nem ártalmas permet- és vegyszerek használatát alkalmazó vállalkozóval köt szerződést, természetesen bizottsági jóváhagyás után.
 
 
Előzmények: A Gazdaságfejlesztési és Munkahely-teremtési Bizottság 2016. október 18-ai ülésén határozott arról, hogy Kalocsa Város területén kártevőirtási munkálatok elvégzésével bízza meg Földi István egyéni vállalkozót, aki az egy éves időtartam alatt növényvédelmi permetezést, szúnyog- és rágcsálóirtást végez.  
__________________________________________________________________________________


Napirendek:
 
 
1. Az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadása
 
A képviselő-testület elfogadta a zárszámadást, mely az önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról, a vagyonállomány alakulásáról ad számot, illetve értékeli azokat.
 
2. Éves összefoglaló jelentés 2016. évre vonatkozóan, jegyzői nyilatkozat 2016. évre vonatkozóan
 
A Mötv. szerint a jegyző köteles belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. A belső ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A kialakított működési rend szerint az Önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények belső ellenőrzési szervezettel, belső ellenőrrel nem rendelkeznek, ezért az önkormányzat belső ellenőrzése látta el az intézmények belső vizsgálatát is.
 
A képviselő-testület elfogadta a 2016. évre vonatkozó összefoglaló éves ellenőrzési jelentést, és tudomásul vette a jegyzői nyilatkozatot.
 
3. Központi háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet kiegészítő finanszírozása
 
Kalocsa Város Önkormányzata a háziorvosi/házi gyermekorvosi alapellátás központi orvosi ügyeletének ellátására határozatlan idejű feladatátadási / átvállalási szerződést kötött a Morrow Medical Zrt.-vel. E szerződés a felnőtt és gyermek központi ügyeleti háziorvosi feladatellátásra terjed ki. A szolgáltató eddig adott kormányrendeletben meghatározott finanszírozási összegből működtette az ügyeletet. A Morrow Medical Zrt. vezérigazgatója jelezte, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása önmagában nem fedezi az ügyelet működésének költségeit. Kezdeményezte az ügyeletben részt vevő önkormányzatok felé, hogy a NEP által fizetett díjon felül az ügyelet működését 20 Ft/hó/lakos összeggel egészítsék ki. A kistérségi polgármesterekkel történt egyeztető tárgyalás eredményeként az ügyeletben részt vevő valamennyi önkormányzat 10 Ft/hó/lakos megfinanszírozására tett ajánlatot, melyet a Szolgáltató elfogadott azzal a feltétellel, hogy 2017 októberében - a következő évi költségvetési rendeletek megalkotása előtt – az érintett önkormányzatok képviselői visszatérnek a további finanszírozás kérdésére.
 
A képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta. Kalocsa városa a 10 Ft/hó/lakos összeggel és az áprilisi lakosságszámmal számolva 160.260 Ft-ot fizet havonta, azaz 1.923.120 Ft-ot a 2017. évben.
 
4. Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának elfogadása
 
Az SZMSZ módosítását az intézmény telephelyeivel kapcsolatos képviselő-testületi döntések indokolták.
 
-       Új telephelyként szerepel az ÖKO Pont Iroda, és meghatározásra került a telephelyen ellátandó feladatok is. A feladatok köre és egyéb adatok kissé pontatlanul kerültek az SZMSZ tervezetébe, ezért a testületi ülésen javították a tévesen megadott adatokat, az eredeti feladatok törlésre kerültek, és a pontosított feladatrendszert illesztették a szervezeti és működési szabályzatba.
 
-       A Tomori Pál Könyvtár költözése miatt törlésre került a Kossuth utcai telephely, és a könyvtári szolgáltatás új helyét, a Szent István király út 2-4. címet írták a szabályzatba.
 
-       Új telephelyként került felvételre a Hunyadi utcai Közösségi Ház. Egy pályázat folyományaként a padlástér ezentúl a Kulturális Központhoz tartozik, ahol az intézmény rendezvényeket szervez.
 
A képviselő-testület a módosításokkal és javításokkal kiegészítve fogadta ela Kulturális Központ és Könyvtár SZMSZ-ét.

 
5. Pályázat benyújtása a TOP-1.1.2-16 kódszámú pályázati felhívásra a 3506/54 hrsz. alatti ingatlan fejlesztése kapcsán
 
 
2016. május 26-án támogatási kérelmet nyújtott be önkormányzatunk „Iparterület fejlesztése Kalocsán” címmel. A tavaly beadott 800 milliós pályázat elbírálása folyamatban van, a szakemberek véleménye szerint most már bármely nap megszülethet a döntést arról, hogy nyertünk vagy elutasították kérelmünket. Pozitív bírálat és sikeres megvalósítás után az iparterületet bérleményként kívánjuk ajánlani vállalkozásoknak és cégeknek.
 
 
E pályázat kvázi kiegészítése az előterjesztett „Inkubátorházak fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívás. 220 millió forintra pályázunk, a leendő inkubátorházba kezdő vállalkozókat és kényszervállalkozásokat várunk. Nyertes pályázat esetén 2018. januári kezdéssel számolunk, de ez a bírálat függvényében változhat. A 100%-os támogatási intenzitású beruházást a volt Foktői úti laktanya területének egy részén kívánjuk megvalósítani. Az ingatlanon található egyik épületcsarnokot alakítanánk át korszerű inkubátorházzá.
A Foktői úti laktanya a Magyar Állam tulajdona és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van. A közel 3,5 ha ingatlant Kalocsa Város Önkormányzata először határozatlan időre, majd 15 évre szóló ingyenes használatba kérte, csereingatlant is felajánlottunk, de hivatalos döntésről a képviselőknek még nincs tudomása.
 
 
6. Elmaradt jubileumi jutalom kifizetése
 
 
A Kalocsai Szent István Gimnázium igazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy önkormányzatunk vállalja egyik tanáruk adminisztrációs hibák miatt elmaradt, törvényileg kötelezően járó jubileumi jutalmainak kifizetését. Az elmaradt 25 éves (2007) és 30 éves (2012) jubileumi jutalmak esedékes kifizetése idején a Szent István Gimnázium még önkormányzatunk fenntartásában volt. Bár jelenleg a gimnázium a Bajai Tankerülethez tartozik, a tankerületnek az a véleménye, hogy önkormányzatunkkal szemben kell az igényt érvényesíteni, mert az esedékesség idején Kalocsa városa volt a fenntartó.
 
 
A Jogi, Ügyrendi és EU-kapcsolatok bizottsága hosszasan vizsgálta az előterjesztést. Mélyebb jogértelmezésbe azonban nem kívántak a bizottság jogász tagjai belemenni. Ha az önkormányzat nem vállalja a jubileumi jutalom kifizetését és a KLIK sem fizet, akkor csak bírósági úton lehet az igényt érvényesíteni. A gimnázium tanára nem szenvedhet hátrányt. Egy hosszadalmas jogi procedúra után a bíróság minden bizonnyal a jutalom kifizetése mellett dönt, így a bizottság tagjai morális indokok alapján úgy fogalmazták meg többségi véleményüket, hogy Kalocsa Város Önkormányzata fizesse meg a törvényileg járó jubileumi jutalmat.
 
 
Kemény vitáig fajuló eszmecsere és zárt ülésen folytatott véleményütközések után a képviselő-testület úgy döntött, hogy Kalocsa Város Önkormányzata vállalja a tanár részére az elmaradt jubileumi jutalom kifizetését.
 
 
7. Szociális tűzifa ügyében hozott határozat módosítása
 
 
2017. április 27-ei képviselő-testületi ülésen döntöttünk a közfoglalkoztatási program keretében kitermelt szociális célú tűzifa igényléséről. Erről korábban a „Szociális tűzifa” címmel megjelent cikkben számoltunk be.
 
 
A módosításban pontosításra került az igényelt tűzifa mennyisége, fajtája, ára. A meghirdetésben foglaltak szerint eljárva a Közútkezelő solti és kiskőrösi telephelyén tárolt tűzifára nyújtottuk be igényünket. Soltról 92,7 m³ kemény- és puhafát, Kiskőrösről 100 m³ puhafát szállíttathatunk városunkba. A Közútkezelő által kiadott igazolás birtokában a térítésmentes tulajdonba adást a MNV Zrt.-nél kezdeményezhetjük. A kérelem pozitív elbírálása esetén, a szerződés megkötése után van lehetőség az igényelt famennyiség saját költségen történő elszállítására.
                                                                                     AG
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz