Képviselő-testületi ülés 2017. július 5. szerda - MSZP KALOCSA

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Képviselő-testületi ülés 2017. július 5. szerda

A Városházáról jelentjük:

Képviselő-testületi ülés 2017. július 5. szerda

Napirend:
 
 
1. Helyi adórendelet módosítása, az építményadó mértékének emelése
 
Részletek előző összefoglalónkban találhatók.
 
 
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló rendelet módosítása
 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztálya 2017 februárjában hatósági ellenőrzést végzett a bölcsődében. Az ellenőrzés során kifogásolt problémák:
 
-       szabályzatok
 
-       nyomtatványok jogszabályhoz való igazítása
 
-       dajka alkalmazása belső átcsoportosítással
 
-       önálló szakmai vezető biztosításának a módja
 
-       tárgyi feltételek javítása
 
A kifogásoltak megoldásra kerültek, ill. megoldásuk folyamatban van és teljesíthető.
 
 
A rendelet módosításának a lényege, hogy a jövőben a jövedelem nem számíthat a bölcsődei felvételnél, csak a jelentkezési sorrendet lehet figyelembe venni. A bölcsődei felvétel során azt a bölcsődés korban lévő gyermeket kell előnyben részesíteni, aki megfelel a Gyvt. 43.§ (3) bekezdésben foglalt feltételeknek. Eszerint előny élvez, ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, valamint
 
-       a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
 
-       a gyermek három vagy több gyermeket nevelő családban él
 
-       a gyermeket egyedülálló szülő neveli és
 
-       a védelembe vett gyermek
 
 
Az időszakos gyermekfelügyeletet, a Bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai szerint kell biztosítani.
 
 
3. A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása
 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokat vagy szociális alapon (KOSZ bizottság) vagy piaci alapon (GM bizottság) lehet bérbe adni.
 
 
A szociális alapon
 
-       határozatlan időre bérbe adott lakásokat a KOSZ bizottság 2 évente felülvizsgálja
 
-       a határozott időre bérbe adott lakásokat újabb, legfeljebb 2 évre lehet bérbe venni
 
-       ha a bérlők szociális alapon már nem rászorultak, akkor költségelven továbbra is használhatják a lakást, ha nincs és nem is volt 2 hónapot meghaladó lakbértartozásuk
 
 
A piaci alapon határozott időre (általában 2 évre) bérbe adott lakások esetén az előterjesztő javaslata szerint a bérlakás újabb, legfeljebb 5 évre legyen kiadható. Azaz nem kellene a lakásban lakó bérlőnek újra pályázni, a hosszabbítási kérelmet a GM bizottság bírálná el.
 
 
A Jogi bizottság ellentmondást vélt felfedezni abban, hogy a piaci alapon kiadott lakásokat a GM bizottság jelenleg határozott 2 évre adja ki, a hosszabbításban a bérlők azonban újabb 5 évet kaphatnának. A bizottság tagjai úgy látják, hogy a szociális alapon kiadott lakásoknál, ha a bérlő már nem rászorult és átkerül a költségelvű besorolásba, és hosszabbítás esetén bent maradhat a bérlakásban, akkor elveszi a helyet a szociális alapon rászorult személyektől.
 
 
A Szociális bizottság is úgy vélte, hogy sok a hosszabbításra ajánlott évek száma, legfeljebb 1 évben határoznák meg a hosszabbítás idejét, és csak egyszeri hosszabbítást tartanának igazságosnak.
 
 
A képviselő-testület végül olyan határozatot fogadott el, hogy a határozott idejű szerződések lejártakor legfeljebb 1 évre, egyszeri alkalommal hosszabbítható a bérlő kérelmére a lakásbérleti szerződés, amennyiben a bérlőnek a kérelem benyújtásakor nincs, és nem is volt a bérleti időszak alatt 2 hónapot meghaladó lakbértartozása.
 
 
4. A Kalocsai Futball Club működési támogatásának kiegészítése
 
 
A KFC kérelmet nyújtott be, melyben kifejtette, hogy az idei évre betervezett költségét (kb. 8 millió 400 ezer Ft) a Magyar Labdarúgó Szövetség teljes összegben megvonta, emellett a Club kiszélesítette az utánpótlás csapatok számát, így emelkedtek a működéshez szükséges költségeik. További működésük fenntartása érdekében egyszeri 3 millió forintos támogatást kértek Kalocsa Város Önkormányzatától.
 
 
A Sportbizottság a 2017. évi költségvetési rendeletben 13 millió 200 ezer forintról rendelkezhet a sport- és ifjúsági egyesületek, szervezetek, a GYIÖK és egyéb sportcélú kiadások támogatására. Június végéig 12 millió 750 ezer forint már kötelezettségekkel terhelt, mely összegből 4 milliót a KFC kap. Ez a támogatási összeg a legmagasabb valamennyi sportegyesületet tekintve.
 
 
Szabó Balázs sportbizottsági elnök véleménye szerint a maradék 450 ezer forint tartalék a bizottság keretében, és nem lenne célszerű egy sportegyesületnek odaadni. Simon Zoltán képviselő hozzászólása arra irányult, hogy nem lehet tudni, milyen célra kell a KFC-nek a 3 millió forint. Bálint József polgármester szerint sem áll rendelkezésre szabad összeg a költségvetésben a kért 3 millió finanszírozására. A határozati javaslat így eleve az elutasításról szólt, melyet a képviselők elfogadtak.
 
 
5. „Óvodafejlesztés Kalocsán” című pályázat benyújtása
 
 
A képviselő-testület már döntött arról, hogy az Ifjúsági Ház udvarán épül fel egy új óvoda, ha a most beadásra kerülő pályázat nyer. A 400 millió egy 150 férőhelyes óvoda kialakítására elég úgy, hogy az Ifjúsági Ház épületébe kerül néhány funkció, többek között a tornaterem is. Szabó Balázs képviselő a helyszínt kifogásolta, szerinte az Ökopont mögötti füves tér megfelelőbb lett volna egy új óvoda felépítésére. Az én véleményem szerint se a legjobb helyszínt választotta a testület. A Kertvárosi iskola mellett lett volna a legideálisabb helye egy új óvodának, még akkor is, ha kevesebb férőhelyes létesítményt tudtunk volna építtetni.
 
 
A képviselők elfogadták a határozati javaslatot, így önkormányzatunk benyújtja a 400 millió forint keretösszegű pályázatot az új óvoda építésére és a bölcsőde eszközbeszerzésére.
 
 
6. A Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programjához szükséges önerő összegének módosítása
 
 
Az Eperföldi Általános Iskola tornatermének felújítására irányuló pályázat, a tornaterem későbbi hasznosítása és a Klebelsberg Központ hozzájárulásával lehetséges bérbe adása több problémát vet fel önkormányzatunknak. A pályázat beadásakor még 4 millió 744 ezer forint önrésszel számolhattunk, a hiánypótlás után az önerő 4 millió 900 ezerre emelkedett, a kivitelező kiválasztását követően 5 millió 473 ezernél tartunk. A pályázat részeként előírt bérbe adás Áfa összegét figyelembe véve akár 8 millió 200 ezer is lehet önkormányzatunk önrésze. Így az eredeti 68,41 %-os támogatási intenzitás 55,12 %-ra csökken.
 
 
A képviselők úgy döntöttek, hogy nem kívánnak ekkora saját forrást beletenni a pályázatba, és inkább elállnak a pályázattól és a megállapodás megkötésétől.
 
 
7. „Kalocsa Város csapadékvíz-elvezető hálózatának fejlesztése” című pályázat benyújtása és finanszírozása
 
 
Nagyon régi probléma a Kertváros e részének csapadékvíz elvezetése. Már a 2000-es évek elején is pályáztunk e városrész gondjainak megoldására, de az akkoriban beadott pályázatunkat elutasították. E terület csapadékvíz elvezetését meg kell oldani, hiszen a rokkanttelepi és a szőlőkközi városrészek után ez Kalocsa legproblémásabb része. A 200 millió forint keretösszegű pályázat műszaki tartalma nyílt felszínű gravitációs és zárt csatornák építésére, valamint a Foktői úton záportározó létesítésére vonatkozik.
 
 
8. Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi beszámolójának elfogadása
 
 
A Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2013. augusztus 8-án kezdte meg működését. Feladata, hogy szervezze a Kalocsa város közigazgatási területén fellelhető nemzeti értékek azonosítását, elbírálja a települési értéktárba történő felvételre irányuló javaslatokat, létrehozza a településen fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt, és javaslatot tegyen a Magyar Értéktárban nyilvántartott nemzeti értéknek hungarikummá nyilvánítására. A Bizottság félévente számol be a képviselő-testületnek munkájáról.
 
 
A KOSZ bizottság részéről felmerült, hogy szeretnének kicsit jobban belelátni az Értéktár Bizottság munkájába, hiszen – a féléves beszámolóktól eltekintve - nem sok információ jut el a képviselőkhöz az Értéktár Bizottság tevékenységéről, javaslatairól és döntéseiről. Polgármester úr nézete szerint nincs akadálya, hogy ezentúl a KOSZ bizottság elnöke vagy más tagja képviselje önkormányzatunkat az Értéktár Bizottság ülésein. A képviselők egyhangúan elfogadták a Kalocsai Települési Értéktár Bizottság 2017. I. félévi beszámolóját.
 
 
9. TDM támogatása
 
 
Ahhoz, hogy a TDM megtarthassa regisztrációs számát, kvázi tovább működhessen, szükséges a tulajdonos önkormányzatokkal (Dunapataj, Hajós, Kalocsa) középtávú együttműködési megállapodásokat kötni. Erről tavaly decemberben döntöttek a tulajdonosok. Kalocsa Város Önkormányzata 30% tulajdonrésszel rendelkezik, és az évenként a szervezetnek juttatott támogatás önkormányzatunk részéről 3 millió forint.
 
 
Többször felmerült már az a kérdés, szüksége van-e Kalocsa városának a TDM-re. Igazából nem látszik, milyen előnyökkel is jár tagságunk. Nem nagyon érzékelhető, mit is kap városunk az évi 3 millió forint fejében. Amíg Hajós által befizetett évi 1 milliót az Orbán napok szervezésére, ill. Dunapataj által befizetett évi 1 millió forint is rendezvényekre megy, addig Kalocsán nem tudjuk pontosan, mire is fizetünk. Az előző ciklusban pl. a TDM szervezte a Paprika fesztivált és minden nagyobb rendezvényt. Jelenleg nem tudjuk, a pályázatíráson kívül mivel is foglalkoznak.
 
 
Mindezen kérdések a Jogi bizottság ülésén is felmerültek, ahol a tagok kifejezték azon aggályukat, hogy hiába képviselteti magát önkormányzatunk a TDM szervezetben, ha nem kapunk visszajelzést arról, hogy ott mi is történik pontosan. A testületi üléseken sem beszámolót, sem összefoglalót nem hallottunk a megtartott taggyűlésekről és az ott megszavazott döntésekről. Azaz úgy kell a szervezetnek évi 3 milliót megszavaznunk, hogy fogalmunk sincs arról, mi is a TDM feladata, mire költik a költségvetésben betervezett milliókat.
 
 
Polgármester úr a feltett kérdések után úgy határozott, hogy lehetőséget biztosít a Jogi bizottságnak, hogy betekinthessenek a TDM szervezet munkájába. A jövőben így a Jogi bizottság elnöke képviseli a szervezetben önkormányzatunkat, részt vesz a taggyűléseken, beszámol a testületnek az ott elhangzottakról, ill. összefoglalót készíttet a TDM eddigi tevékenységéről. A képviselők megszavazták az újabb 5 évre szóló együttműködési megállapodást, és az évi 3 milliós támogatást.
 
 
10. Vinczellér Imre festőművész által felajánlott képek elfogadása
 
 
Vinczellér Imre festőművész saját műveiből ajándékozott városunknak 26 festményt, azzal a feltétellel, hogy a festmények részére a város állandó kiállítást biztosít, és ennek a kiállításnak a helyszíne a volt Zsinagóga épülete. A festmények tulajdonosa Kalocsa Város Önkormányzata, a kiállítás működtetése pedig a Viski Károly Múzeum feladata.
 
 
A Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint az 1 millió forint feletti államháztartáson kívüli források átvételéről a képviselő-testület jogosult dönteni, ezért került a festmények elfogadása a testület elé.
 
 
Egyebek:
 
 
Szabó Balázs képviselő az előző testületi ülésen felvetett kérdéseire, miszerint működik-e a kamerarendszer a Petőfi utcában és elszállították-e már az illegálisan lerakott szemetet, kérte a választ. Jegyző úr válaszában biztosította a képviselőt, hogy a szemét elszállítása folyamatban van, a kamerát illetően azonban azzal a rossz hírrel szolgált, hogy a kamerát szétverték, így az nem működik.
 
 
Bolvári Ferdinánd képviselő arról számolt be, hogy saját szemével látta, hogy a Negyveni úton a Kertekalja irányában kábelt égettek.
 
 
Polgármesteri tájékoztató
 
 
Polgármester úr arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a sertéstelep ügyében Foktő önkormányzata tehetetlen. A kalocsai lakosok által indított aláírásgyűjtéshez csatlakozik, és reményét fejezte ki, hogy esetleg így történik valami.
 
                                                                                                                                 AG  
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz